Home > Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene bergings- en vervoerscondities gestrande voertuigen, opslagvoorwaarden, AVC & AVCM.

Takel(berging) en Pechhulp
ABVV download
Algemene Bergings- en Vervoercondities Gestrande Voertuigen

Transport
CMR Verdragdownload
Het CMR-verdrag is een internationaal verdrag tussen Europese landen. Het CMR-verdrag is dwingend recht. De CMR is automatisch van toepassing op vervoerovereenkomsten voor internationaal wegtransport, waarbij de plaats van inontvangstneming en/of de plaats van aflevering gelegen is in een lidstaat. Een aantal onderwerpen wordt niet of slechts globaal geregeld in de CMR. Daarom verklaren we de Algemene Vervoerscondities (AVC) van toepassing bij internationaal transport, als aanvulling op de CMR.

AVC 2002 (Algemene Vervoercondities 2002) download
De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) zijn algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze voorwaarden worden bij vrijwel alle overeenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast. De AVC 2002 zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam.

AVCM 2017 (Algemene vervoercondities motorvoertuigen) download
De AVCM bevat een gedetailleerde schaderegeling. Daarin staat duidelijk aangegeven welke schadesoorten tot aansprakelijkheid leiden. De aansprakelijkheid van de vervoerder is in de AVCM een soort risicoaansprakelijkheid en ook de aansprakelijkheidslimiet is verhoogd. Voor het vervoer van AVCM heeft de Stichting Vervoeradres een aparte vrachtbrief ontwikkeld, waarop een tekening van een auto staat. Op deze tekening kan de vervoerder (lak)beschadigingen aan het begin van de rit aangeven. Op de vrachtbrief staat ook de verhoogde aansprakelijkheidslimiet vermeld. De AVCM bepaalt dat de vervoerder zich niet mag beroepen op vervoerdersovermacht. Daar staat tegenover dat hij niet aansprakelijk is voor schade aan het motorvoertuig tot een tussen partijen nader overeen te komen franchisebedrag. In de toelichting bij art. 7 AVCM staat beschreven wat onder ‘transportschade’ moet worden verstaan. De vervoerder dient bij inontvangstneming het motorvoertuig te controleren, behalve de onderzijde. Ook dient hij te controleren of de op de vrachtbrief vermelde accessoires aanwezig zijn. De controle beperkt zich tot het vaststellen van schade die duidelijk met het oog waarneembaar is. De vervoerder dient bij aflevering te wachten, totdat de geadresseerde bij aflevering het motorvoertuig voldoende heeft gecontroleerd.

Voor vervoer binnenlands gebruiken wij de (digitale) vrachtbrief. Binnenlands wegvervoer: Door middel van de verwijzing op de CMR/AVC-vrachtbrief zijn de AVC 2002 op het vervoer van toepassing, met uitsluiting van het CMR-Verdrag. Internationaal wegvervoer: Door middel van de verwijzing op de CMR/AVC-vrachtbrief zijn de AVC 2002 mede op het vervoer van toepassing, in aanvulling op het CMR-Verdrag. De vrachtbrief bewijst door wie en wanneer welke hoeveelheid goederen in ontvangst zijn genomen respectievelijk afgeleverd. Het is daarmee ook een bewijsmiddel om tijdens het transport ontstane schade of vermissing aan te tonen. Door het gebruik van de AVC/CMR-vrachtbrief maken CMR en Algemene Vervoercondities (AVC 2002) onderdeel uit van de tussen partijen geldende afspraken.

Opslag
Algemene Opslagvoorwaarden 2017download
De Algemene Opslagvoorwaarden bevatten een modelovereenkomst voor opslag. De vervoerder kan op verzoek van de afzender de goederen die hij moet vervoeren in een magazijn opslaan. Daartoe sluiten partijen een opslagovereenkomst af. Deze overeenkomst staat los van de vervoerovereenkomst, hoewel natuurlijk vaak dezelfde partijen betrokken zijn bij zowel vervoerovereenkomst als opslagovereenkomst. Opslag is enkel het inslaan, bewaren en uitslaan van zaken. Het bewijs voor inontvangstneming van de zaken heet het opslagbewijs. Dit kan een vrachtbrief of een ander document zijn waarop de datum van inontvangstneming, aantal colli, inhoud van het colli, maten, gewichten en bijzondere instructies staan.

Aanvullende voorwaarden in afwijking van bovenstaande:

Aansprakelijkheid en Schade afhandeling
1.       De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ten gevolge van schade ontstaan tijdens de berging en tijdens het vervoer (doortransport na een eerste berging, het verlenen van pechhulp en het eventuele doortransport na pechhulp) is conform de artikelen 7 en 8 van de ABVV.
2.       In geval van onvermijdbare schade aan het voertuig als gevolg van een versnelde berging en aansluitend vervoer naar een veilige plaats, geldt in afwijking van genoemd artikel 7, tweede lid, ABVV zonder meer dat de berger en zijn ondergeschikten redelijke zorg hebben betracht; opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van eventuele schadeclaims terzake voor zover opdrachtnemer voldaan heeft aan de kwaliteitseisen van Stichting IMN (https://www.stichtingimn.nl/aanbesteding/pdf/kwaliteitseisen_simn_2019_2022.pdf).
3.       Schademelding alleen schriftelijk binnen 7 dagen na aflevering. Bij aflevering is de vrachtbrief na controle van het voertuig getekend voor ontvangst, eventueel met aantekening van schade. Voor onzichtbaar verlies of beschadigingen heeft de geadresseerde nog zeven dagen de tijd om schriftelijke voorbehouden te melden aan de vervoerder.

Toepasselijk recht
1.       Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging van ABVV en AVC 2002 en AVCM 2017 betreffende de artikelen Arbitrage:
Alle geschillen die tussen in Nederland gevestigde partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst worden, met toepassing van het CMR-verdrag, beslecht overeenkomstig het reglement van de stichting TAMARA gevestigd te Rotterdam. Het TAMARA reglement geldig met ingang van 1 januari 2015: https://www.tamara-arbitration.nl/fileadmin/user_upload/documents/TAMARA_reglement_2014.pdf.